کیوی

  • Kiwi

    کیوی

    کیوي د جغرافیوي اشارې محصول سره د ژوزي ښار څخه چین اصل دی. دې ته چيني ګازبیري هم ویل کیږي.